Biblioteka

  • Drukuj

Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu

Nieodzowną częścią każdej placówki muzealnej jest biblioteka. Nie inaczej jest i w mieleckim Muzeum Regionalnym. Książki zgromadzone w bibliotece służą pracownikom pomocą przy sporządzaniu kart naukowych eksponatów, układaniu scenariuszy wystaw, przygotowywaniu publikacji dotyczących Mielca i regionu itd., jak i mieszkańcom miasta i innych miejscowości powiatu mieleckiego, głównie uczniom i studentom przy pisaniu prac okresowych, licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Biblioteka Muzeum Regionalnego zaczęła funkcjonować w 1978 r. wraz z rozpoczęciem działalności placówki muzealnej. Od samego początku powiększała swój zasób książek i czasopism na drodze darów i zakupów, obecnie na trzy różne sposoby. Po pierwsze wiele książek jest kupowanych; dary książek i czasopism wyrażają się w liczbie kilkudziesięciu egzemplarzy rocznie. Ostatnim sposobem wzbogacania zasobu muzealnej biblioteki jest wymiana wydawnictw, głównie z instytucjami muzealnymi.

W ostatnich latach tempo przyrostu księgozbioru wynosi od stu kilkudziesięciu tomów rocznie do nawet 440 (w 2004 r.). Powoduje to, że co roku ma miejsce stały dopływ głównie nowej literatury. Nie bez znaczenia jest, że wiele z tych tytułów to wydawnictwa regionalne i z sąsiednich powiatów – dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, tarnowskiego oraz rzeszowskiego.

Zasób biblioteki muzealnej można podzielić na kilkanaście działów, z których najobszerniejszymi są: fotografia, harcerstwo, nauki pomocnicze historii (szczególnie heraldyka), wojskowość i wydawnictwa ogólne.
Osobne miejsce zajmują mieleciana. Jest to najliczniejszy taki zbiór na terenie Mielca. Wśród książek i czasopism tegoż działu znajdują się prace, których próżno by szukać w innych bibliotekach w mieście (szczególnie, jeżeli chodzi o tytuły przedwojenne). Rocznie jego zasób powiększa się o kilkadziesiąt nowych pozycji wydanych głównie w ciągu danego roku. Wśród innych działów na uwagę zasługują także kolbuszoviana, resoviana i tarnoviana. Działy te z roku na rok dzięki darom, wymianie oraz zakupom powiększają swój zasób.

Licząca obecnie prawie 5 tysięcy książek i czasopism biblioteka Muzeum Regionalnego stanowi ważną placówkę biblioteczną w Mielcu. Wiele ze znajdujących się w niej tytułów to pojedyncze egzemplarze w skali całego miasta, z których można skorzystać tylko w tym miejscu. Charakter zbioru i dobór pozyskiwanych pozycji powodują, że jest to jedyna w Mielcu biblioteka naukowa, zaopatrzona w bieżące wydawnictwa regionalne oraz ważne tytuły naukowe.

Biblioteka Muzealna jest czynna w godzinach otwarcia Muzeum (poniedziałek – sobota).

Wszyscy zainteresowani mogą na miejscu korzystać z księgozbioru. Książki nie są wypożyczane poza Muzeum ale istnieje możliwość wykonywania kserokopii lub zdjęć fragmentów publikacji.