Archiwum Historyczne

Dział Archiwum Historycznego gromadzi wszelkiego rodzaju dokumenty związane z historią Mielca i regionu.

Najstarszą część tworzą dokumenty jeszcze z okresu staropolskiego. „Perełkami” są tutaj dwie księgi wójtowsko-radzieckie miasta Rzochowa (XVII w. – początek XIX w.) oraz trzy dokumenty – autografy królewskie, podpisane przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dopełniają je dokumenty związane m.in. z osobą Jana Karola Chodkiewicza i Zacheusza Mieleckiego.

Dokumenty z późniejszego okresu tworzą kolekcje związane z poszczególnymi osobami czy instytucjami. Na uwagę zasługuje zbiór dokumentów dotyczących Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu, przedstawiających jego działania bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej oraz udział w rekrutacji ochotników do Legionów Polskich. Całość funkcjonuje pod nazwą Teki Janusza Strzały (od nazwiska darczyńcy). Kolejną kolekcję tworzą dyplomy, kroniki, legitymacje, zaświadczenia itp. dotyczące Zakładów Lotniczych w Mielcu z okresu przed wybuchem II wojny światowej, czasów okupacji hitlerowskiej i lat powojennych. Jej dopełnieniem jest duża ilość fotografii. Znaczny zbiór tworzą wszelkiego rodzaju dokumenty związane z zasłużonymi dla Mielca rodzinami Haładejów i Figwerów. Ponadto na uwagę zasługują mapy Mielca i regionu, począwszy od końca XIX w. do lat 80. XX w.

Na zasób działu Archiwum Historycznego składa się również duża ilość rękopisów i maszynopisów oraz dokumentów życia społecznego (afisze, cenniki, klepsydry, plakaty, reklamy itp.) przedstawiających historię Mielca i regionu. Dopełnieniem są m.in. druki urzędowe i kroniki obrazujące życie codzienne Mielca i regionu w okresie zaborów, międzywojennym, okupacji hitlerowskiej, powojennym i po 1989 r.