Sztuka

Sztuka reprezentowana jest dość dużą grupą eksponatów, liczącą nieco ponad tysiąca pozycji. W zbiorze znajduje się kilka prawdziwych „perełek”, m.in. obrazy Vlastimila Hoffmana, Wojciecha Kossaka i Konstantego Niemczykiewicza oraz akwarela Abby Fenichela. Muzeum stara się gromadzić sztukę współczesną związaną z artystami miejscowymi, stąd na zasób działu składają się również prace m.in. Edwarda Kociańskiego, Krzysztofa Krawca, Stanisława Mityka, Henryka Momota, Tadeusza Przywary, Jana Stępnia, Aleksandry Stroczyńskiej i Jana Wozowicza. Ponadto w dziale znajdują się: cukiernice, karafki, kieliszki, kubki, pucharki, sztućce oraz niewielki zbiór mebli pochodzących z domów mieleckich mieszczan. Ozdobą zbioru są rzeźby przedstawiające popiersia dwóch królów polskich – Zygmunta Starego i Stefana Batorego, wykonane prawdopodobnie przez Władysława Eljasza (w latach 1873-1882), a pochodzące z zamku hr. Reyów w Przecławiu, oraz przedwojenne portrety zasłużonych mielczan, m.in. aptekarza Andrzeja Pawlikowskiego i notariusza Ignacego Kosińskiego.

Szczególne grupę eksponatów stanowi kolekcja prac Władysława Żurawskiego, drzeworytnika i malarza związanego z Mielcem latami powojennymi, tutaj zmarłego i pochowanego. W tym momencie jest to jeden z większych (jeżeli nie największy) zbiorów twórczości tego artysty w Polsce (kilkaset sztuk akwareli, drzeworytów, klocków drzeworytniczych, rysunków oraz jego akcesoria malarskie i drzeworytnicze – dłuta, kasety malarskie, palety, pędzle, pojemniki na farby i terpentynę, sztalugi), sukcesywnie powiększany o nowe nabytki. Uzupełnieniem kolekcji drzeworytów są prace współczesnego artysty, urodzonego w Borkach Nizińskich koło Mielca, obecnie zamieszkałego w Kanadzie Kazimierza Głaza.